Clinique Elixir Algemene voorwaarde

De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Clinique Elixiren een cliënt waarop Clinique Elixirdeze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

1.ALGEMEEN

 • In deze voorwaarden wordt onder Clinique Elixirverstaan alle Huidtherapeuten van Clinique Elixir. Allen zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) en werkzaam conform de beroepscode van de NVH.
 • In deze voorwaarden wordt onder ‘cliënt’ verstaan degene die Clinique Elixiropdracht geeft tot behandeling.
 • In deze voorwaarden wordt onder ‘cliënt’ tevens verstaan diens wettelijk vertegenwoordiger.
 • Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de cliënt en Clinique Elixir.
 • Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing in het geval Clinique Elixirvoor de uitvoering van de opdracht derden betrekt.

 

2.OVEREENKOMST

 

 • De overeenkomst tussen Clinique Elixiren de cliënt behelst de opdracht van de cliënt aan Clinique Elixirtot al dan niet geneeskundige/cosmetische
 • Clinique Elixiris gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk verlangen van de cliënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren.

 

3.TOESTEMMING

 

 • De cliënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandelingsovereenkomst toestemming daartoe aan Clinique Elixir.
 • Clinique Elixirkan van de cliëntverlangen dat deze zijn toestemming schriftelijk bevestigd.
 • De toestemming van de cliënt behelst tevens de bevoegdheid van Clinique Elixirom hulppersonen in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperking om hulppersonen namens de cliënt te aanvaarden. De huidtherapeut is niet aansprakelijk voor de keuze van de hulppersonen en voor eventuele tekortkomingen van deze hulppersoon, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Clinique Elixir.
 • In het geval de cliënt zijn toestemming weigert dan wel intrekt zal Clinique Elixirgeen behandeling (meer) verrichten.

 

 

4.INFORMATIE

 • De cliënt dient Clinique Elixirop de hoogte te brengen en houden van alle informatie die voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

 

5.TARIEVEN EN ZORGVERZEKERING

 • Tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van een kalenderjaar en kunnen jaarlijks aangepast worden.
 • De cliënt draagt er zelf zorg voor dat hij/zijop de hoogte is of en in welke mate zijn/haarverzekeraar de behandeling vergoedt. Voorts is het de verantwoordelijkheid van de cliënt om facturen wanneer nodig bij zijn/haarverzekeraar te declareren.

 

6.BETALING

 • De cliënt draagt na ontvangst van de factuur van Clinique Elixirzorg voor volledige betaling binnen 14 dagen na dagtekening op de rekening van Clinique Elixironder vermelding van het factuurnummer.
 • Ongeacht of de factuur door de zorgverzekeraar wordt vergoed, blijft de cliënt te allen tijde gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur.
 • In het geval de cliënt de factuur niet tijdig en/of volledig betaalt, is deze in verzuim. Clinique Elixiris dan gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant daarvan de wettelijke rente bij de cliënt in rekening te brengen. Clinique Elixiris tevens bevoegd incassomaatregelen te nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buitenechtelijke kosten en overige kosten) komen voor de rekening van de cliënt.
 • Bij betalingsachterstand is Clinique Elixirbevoegd om verdere behandelingen op te schorten of deze slechts te verrichten tegen contante betaling, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand, de noodzaak tot huidtherapeutische behandeling of de spoedeisendheid zich hiertegen verzet.
 • De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de cliënt een klacht tegen Clinique Elixirindient over de factuur en/ of de behandeling, tenzij Clinique Elixirinstemt met de opschorting van de betalingsverplichting.
 • De betalingsverplichting vervalt niet als de cliënt de overeenkomst beëindigd of Clinique Elixirverzoekt om de behandeling aan een ander over te dragen.

 

7.RUILEN

 • Ruilen van producten binnen 14 dagen, ongebruikt, compleet en in ongeopende verpakking.

 

 

 

8.ANNULERING

 • In het geval de cliënt verhinderd is voor een afspraak dient hij dit uiterlijk 48 uur tevoren bij Clinique Elixiraf te zeggen via telefoon of e-
 • Zegt de cliënt niet of niet tijdig af, dan kan Clinique Elixirhet tarief van de behandeling geheel dan wel gedeeltelijk in rekening brengen.
 • Afspraken kunnen uitsluitend telefonisch dan wel per e-mail worden geannuleerd.

 

9.AANSPRAKELIJKHEID

 • Indien zich bij de behandeling, waaronder tevens te rekenen het niet, niet volledig of niet tijdig uitvoeren van een behandeling, een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Clinique Elixirleidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door Clinique Elixirafgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Clinique Elixiris evenwel niet aansprakelijk in het geval op het moment waarop de gebeurtenis zich voordoet, de cliënt in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens Clinique Elixir.
 • Rechten op vergoeding wegens aansprakelijkheid verlopen na 1 jaar nadat het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan.
 • Clinique Elixiris niet verantwoordelijk voor schade die voortkomt uit het niet volledige en/of waarheidsgetrouw informatie inzake de algemene gezondheid van de cliënt inzake omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de behandeling.
 • Clinique Elixir kan niet voorspellen hoeveel behandelingen iemand exact nodig heeft en kan daar ook niet aansprakelijk voor worden gesteld. De medewerkers van Clinique Elixirkunnen alleen het gemiddeld aantal behandelingen aangeven.
 • Indien een laserbehandeling niet aanslaat of als de aandoening (zoals overbeharing, couperose) na verloop van tijd weer terug keert, dan is Clinique Elixirdaar niet voor verantwoordelijk en aansprakelijk.  Het kan zijn dat bepaalde behandelingen bij bepaalde patiënten niet aanslaan.

 

10.KLACHTEN

 • In geval van ontevredenheid of een klacht van de cliënt over de behandeling door Clinique Elixir, meldt de cliënt dit zo snel mogelijk aan Clinique Elixir. De huidtherapeut en de cliënt spannen zich vervolgens beiden in om ter zake tot een oplossing te komen.
 • Indien een oplossing niet mogelijk blijkt kan de cliënt zich wenden tot de interne klachtencommissie van de NVH: de Patiënten Advies Commissie (PAC). Deze commissie zal bemiddelen tussen Clinique Elixiren de cliënt.
 • Mocht de bemiddeling door de PAC niet tot een oplossing leiden, dan kan de cliënt zich wenden tot de Landelijke Klachtencommissie Paramedici eerstelijn (org).

 

 

 

 

11.NIETIGHEID

 • In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

 

 

 • WIJZIGING
 • Clinique Elixirbehoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.
 • Wijzigingen worden schriftelijk of elektronisch per e-mail ter kennis van de cliënt gebracht en treden één maand na dagtekening van die bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien de cliënt niet binnen één maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de voorwaarden, wordt de cliënt geacht de wijziging te hebben geaccepteerd.

 

13.TOEPASSELIJK RECHT

 • Op de tussen Clinique Elixiren de cliënt gesloten overeenkomst, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.